HU |EN
Az Alpiq: Magyarország
Alpiq Csoport

Az Alpiq Vállalatcsoport Online Adatvédelmi Szabályainak Nyilatkozata

I RÉSZ: MIKOR GYŰJTÜNK SZEMÉLYES ADATOT? MILYEN TÍPUSÚ SZEMÉLYES ADATOT GYŰJTÜNK?

Az Alpiq Energy SE Magyarországi (a továbbiakban „Alpiq”) hisz a tisztességes és átlátható adatkezelésben. Fontosnak tartjuk, hogy látogatóink és ügyfeleink tisztában legyenek azzal, hogy mikor és milyen típusú személyes adatot gyűjtünk. Személyes adatnak minősül az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében meghatározott azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Ennek megfelelően gyűjtjük a honlapunkat felkereső, valamint a webáruházunkat használó, honlapunkon fiókot létrehozó, hírlevelünkre feliratkozó, kapcsolatfelvételt kezdeményező, médiatájékoztatást kérő, vagy állást megpályázó személyek személyes adatait.

Amennyiben felkeresi honlapunkat:

Lásd Cookie Szabályzat.

Amennyiben használja a webáruházunkat:

Rögzítjük az IP címét, a megvásárolt termékkel és árral kapcsolatos információkat, a rendelése számát, a honlap pontos oldalát amelyen a termékünket megvásárolta, az e-mail címét, a családi- és utónevét, a számlázási címét, a szállítási címét, a telefonszámát, a fizetés pénznemét, valamint  a szállítás típusát és a jóváírás részleteit.

Amennyiben fiókot hoz létre a honlapunkon:

Rögzítjük a családi- és utónevét, az e-mail címét, valamint a telefonszámát, a kapott fiókszámot és a választott jelszavát.

Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre:

Rögzítjük az e-mail címét, a családi- és utónevét és a megvásárolt termékkel kapcsolatos információkat.

Amennyiben kapcsolatfelvételt érdekében keres meg bennünket:

Rögzítjük a kérelmén szereplő elérhetőségeit és egyéb információkat.

Amennyiben média-megkeresést küld számunkra:

Rögzítjük a megkeresésesen szereplő elérhetőségeit és egyéb információkat.

Amennyiben állást pályázik meg:

Rögzítjük elérhetőségeit, az írásos formában beadott pályázatát, önéletrajzát, valamint bizonyítványait/ diplomáit.


II RÉSZ: KI, MILYEN CÉLLAL ÉS MILYEN JOGALAPON KEZELI A SZEMÉLYES ADATAIT?

Önnek joga van tudni ki kezeli az adatait és kihez fordulhat az adatkezeléssel kapcsolatos kérésével az adott országban. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy milyen céllal és milyen jogi alapon kerül sor az Ön személyes adatainak gyűjtésére és azok kezelésére.

Végül az Önnek nyújtandó legjobb ügyfél élmény biztosítása érdekében az Alpiq együttműködik más társaságokkal. Emiatt az Ön adatait megosztjuk harmadik személyekkel. Önnek joga van megtudni, kik ezek a harmadik személyek és az adattovábbítás során hogyan biztosítjuk az Ön adatvédelmi jogait.

Az Ön személyes adatainak felelős adatkezelője:
Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepe
Budapest, Magyarország
Kálvin tér 12., 1085
e-mail cím: info.hun@alpiq.com

Mint adatkezelő az Alpiq határozza meg az Ön személyes adatai kezelésének céljait és eszközeit. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a felelős adatkezelőnek lehet benyújtani.

Mi a célja és a jogalapja az Ön személyes adatai kezelésének?

Amennyiben felkeresi honlapunkat:

Lásd Cookie Szabályzat.

Amennyiben használja a webáruházunkat:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok alapján tudjuk rendelését kezelni a webáruházunkban. Ezen információk gyűjtése elengedhetetlen ahhoz, hogy Ön, mint ügyfelünk rendeljen és vásároljon tőlünk.

Jogalap: Az Ön, mint ügyfelünk és köztünk, mint eladó közötti kapcsolat alapján az adatkezelés jogszerű, amennyiben ez szükséges az Ön rendelésének teljesítéséhez.

Amennyiben fiókot hoz létre a honlapunkon:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok alapján tudunk Önnek fiókot létrehozni és üzemeltetni. Ezzel a webáruházunk használata és a termékeink vásárlása még kényelmesebbé válik az Ön számára.

Jogalap: Fiók létrehozását megelőzően, a fiók regisztrációjakor hozzá kell járulnia a személyes adatai általunk történő kezeléséhez, amely hozzájárulás alapján vagyunk jogosultak a fiók létrehozása és működtetése során a személyes adatait kezelni. A fiókot bármikor törölheti.

Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok alapján tudunk Önnek hírlevelet küldeni és naprakész információt nyújtani termékeinkről és szolgáltatásainkról.

Jogalap: A hírlevél megküldését megelőzően, a hírlevélre való feliratkozáskor hozzá kell járulnia a személyes adatai általunk történő kezeléséhez, amely hozzájárulás alapján vagyunk jogosultak a hírlevél megküldése során a személyes adatait kezelni. Szolgáltatásunkról bármikor leiratkozhat.

Ha kapcsolatfelvétel érdekében keres meg bennünket:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok segítségével tudjuk feldolgozni egyedi kérését és csak ezek segítségével tudunk megfelelő választ adni.

Jogalap: Mivel személyes adatait megkeresése feldolgozása érdekében gyűjtjük be, ezért, ehhez jogilag megalapozott érdekünk fűződik.

Ha média-megkeresést küld számunkra:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok segítségével tudjuk feldolgozni egyedi kérését és csak ezek segítségével tudunk megfelelő választ adni. 

Jogalap: Mivel személyes adatait megkeresése feldolgozása érdekében gyűjtjük be, ezért, ehhez jogilag megalapozott érdekünk fűződik. 

Ha állást pályázik meg:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok segítségével tudjuk feldolgozni álláspályázatát. 

Jogalap: Mivel munkaszerződés létrehozásához szükséges adatokat gyűjtünk, ezért ez az adatgyűjtés a szerződés létrejöttének szükséges lépése. 

Figyelem: A fent felsorolt célokon túl nem áll szándékunkban személyes adatait kezelni.


III RÉSZ: KIK A CÍMZETTJEI A SZEMÉLYES ADATOKNAK?

Az Alpiq belső címzettekkel megoszthatja az Ön személyes adatait. Ezek a címzettek a fent felsorolt célok végrehajtásának érdekében férhetnek hozzá az adatokhoz. Az Alpiq belső címzettjei a következők lehetnek:

  • Médiakapcsolatok
  • Marketing
  • Emberi Erőforrások

Az Ön erre való külön beleegyezésé nélkül az Alpiq nem osztja meg személyes adatait semmilyen más kívülálló címzettel (harmadik személlyel), amely azokat közvetlen üzletszerzés céljára szándékozik felhasználni.


IV RÉSZ: MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, ÉS AZOKAT HOGYAN GYAKOROLHATJA?

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Semmilyen személyes adatot sem őrzünk meg az Ön beleegyezésénél tovább vagy, mint ahogy az a jogos cél eléréséhez szükséges. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok a szükségesnél tovább nem kerüljenek megőrzésre határidőket határozunk meg az adatok törlésére, valamint időszakos ellenőrzéseket végzünk.

Milyen jogai vannak az adatkezelés során, és azokat hogyan gyakorolhatja?

Visszavonáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja, az Alpiq elérhetőségeinek címzett nyilatkozattal.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon beleértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Alpiq a továbbiakban nem kezeli a személyes adatait kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy jogszerű ok miatt az adatkezelés elsőbbséget élvez az Ön érdeke, joga és szabadsága felett, illetve, ha ez jogi igény előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme érdekében szükséges.

Közvetlen üzletszerzés: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („a tárolás megszüntetéséhez  való jog”): A GDPR 17. cikk (3) bekezdésének eltérő rendelkezése hiányában Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére  korlátozzuk az adatkezelést, ha a következők valamelyike teljesül: 

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és 
  • Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri; már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
  • Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben ez kivitelezhető, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Alpiq rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Joggyakorlás: Ön a fent felsorolt jogait egyszerűen gyakorolhatja az erre szolgáló adatlapunkkal:

Alpiq Energy SE Branch Office Hungary Magyarországi Fióktelepe: IDE KATTINTSON

Hogyan kezeljük azokat a harmadik személyekkel, akiknek a személyes adataink közlésre kerültek?

Figyelem: Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Amennyiben kéri, tájékoztatjuk a címzettekről.


V RÉSZ: MILYEN GARANCIÁKAT ALKALMAZUNK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉBEN?

Nincs olyan internetkapcsolat ami teljesen biztonságos és hibamentes lenne, ahogy a tárolt adatok sem sebezhetetlenek. Ugyanakkor mi és partnereink olyan technikai és szervezeti megoldásokat alkalmazunk, amelyek biztosítják az Ön személyes adatainak megfelelő védelmét és titkosságát, beleértve az Ön személyes adatainak és az adatkezelésre használt eszközöknek védelmét a jogosulatlan hozzáférés vagy használat ellen.

Számos biztonsági megoldást használunk, beleértve kifinomult titkosítási és hitelesítési eszközöket az Ön személyes adatai védelmének fenntartása érdekében. Az Önről szerzett személyes információkat biztonságos hálózatokon tároljuk és a rendszerekhez különleges hozzáféréssel kizárólag korlátozott számú, titoktartásra kötelezett személy rendelkezik. Az összes információt, amit átad, biztonságos szervereken tároljuk.


VI RÉSZ: HOGYAN TEHETEK PANASZT?

Joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi képviselőnknél:

Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepe
Budapest, Magyarország
Kálvin tér 12., 1085
e-mail cím: privacy.alpiq.hu@alpiq.com

Joga van panaszt tenni a helyi felügyeleti hatóságnál:

Amennyiben a helyi adatvédelmi képviselőnkkel folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál:

Magyarország
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Magyarország
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 3.
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu


VII: EGYEBEK

Hivatkozás más honlapokra

A honlapunk hivatkozásokat tartalmazhat harmadik személyek honlapjaira, mely honlapok adatvédelmi szabályaiért nem felelünk.

Szabályzatváltozások

Az adatvédelmi szabályainkat időről időre felülvizsgáljuk, és amennyiben szükséges módosítjuk, a módosításról szóló értesítést a honlapunkon 30 napig közzétesszük.

Kérdések és visszajelzések

Az adatvédelmi szabályainkkal kapcsolatos kérdéseivel és véleményével kérjük, forduljon hozzánk bizalommal (lásd. III Rész).


Utoljára frissítve: 2018. november